ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)และงดใช้สถานที่โรงเรียนเป็นที่ ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมของบุลคลภายนอกเป็นการชั่วคราว