1 แผนอัตรากำลัง

2 การเลื่อนเงินเดือน

3 รายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรประจำปีการศึกษา (SAR)

4 สารสนเทศครูผู้ช่วย

5 ข้อมูลสารสนเทศ ครูอัตราจ้าง บุคลากร

6 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประกาศ

7 สารสนเทศการอบรมพัฒนา