ประกาศ!! ผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักการภารโรง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จำนวน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 9,000 บาท ระหว่างวันที่ 9-23 สิงหาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา ประกาศรับสมัครนักการภารโรง ใบสมัครคัดเลือกนักการภารโรง