ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ ครูอัตราจ้าง(ครูนาฏศิลป์)

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี

ประกาศจากโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) วันที่ 18 มีนาคม2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและปิดเรียนกรณีพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบม.1

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนปกติประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบป.1ห้องปกติ