ประกาศจากโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) วันที่ 18 มีนาคม2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและปิดเรียนกรณีพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบม.1

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนปกติประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบป.1ห้องปกติ

ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ2563 ห้อง MEP / ห้อง IEC

ผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ2563 ห้อง MEP ผลการคัดเลือกห้อง MEP ผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ2563 ห้อง IEC ผลการคัดเลือกห้องIEC