วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

  1. การจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
  2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และ

ทักษะปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  1. พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  2. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
  2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
  3. ครูและบุคลากรมีความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
  5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา     ไหว้สวย รวยคุณธรรม เลิศล้ำนาฏลีลา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา    ยิ้มไหว้ทักทาย

คำขวัญ สามัคคี มีวินัย ใฝ่สะอาด ปราชญ์วิชา กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

คติพจน์ ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

สีประจำโรงเรียน แดง-เหลือง-น้ำเงิน

สมรรถนะหลักของโรงเรียน   ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ   เกิดประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด โดยมีภาคีเครือข่ายและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม