งานอนามัยโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน ได้มีการตรวจสุขภาพช่องปาก ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.3 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562