ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยประจำปี2563ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563รองสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และรองสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรมวันอาเซียน ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563

ผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และรองสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้มาติดตามตรวจสอบมาตรการต่างๆในวันเปิดภาคเรียน1วันแรก ในวันที่1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมหัวหน้าสายชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์ ในวันที่ 8พฤษภาคม 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมกับท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี คณะผู้บริหารและคณะครู ในวันที่ 13 มีนาคม 2563