วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ นางสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี รองผู้อำนวยการณัฐวุฒิ มุ้งทอง พร้อมกับกับคณะครูและบุคลากร ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหม่จำนวนสองท่าน ได้แก่ ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการณัฐวุฒิ มุ้งทอง

วันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี มอบเกียติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์วันที่ 13-17 สิงหาคม2563ที่ผ่านมาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

วันที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1/2563 ณ.ห้อง ประชุมICTโดยมีท่านประธานกรรมการสถานศึกษานาวาตรีไพฑูรย์ บุญยิ่ง เป็นประธานโดยมีผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ในการประชุมในครั้งนี้โรงเรียนมีข้อชี้แจงเสนอแนะให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาในที่ประชุมพร้อมทั้งนี้ได้มีการเเนะนำครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่มาปฎิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ในปีการศึกษา2563จำนวน6คน

ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ขอขอบพระคุณทีมงานจิตรอาสาเชียงราย57สนับสนุนโดยห้างหุ่นส่วนจำกัด เชียงรายมอเตอร์ส(ปตท.ริมกกเชียงราย)โรงเรียนเสริมสรวยบ้านคุณโจ เป็นอย่างสูงที่บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)วันที่ 3 กันยายน 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูตัดผมร่วมกับนักเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ในครั้งนี้

  

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีจากสโมสรโรตารี่อำเภอแม่จัน มอบหน้ากากอนามัยให้เด็ก โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านรองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี และคณะครูได้ดำเนินการมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 30ทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายการดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์การระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ดำเนินการประชุมขับเคลื่อน”โครงการตำรวจประสานโรงเรียน”โดย สภ.แม่จัน ภ.จว.เชียงราย ณ.ห้องประชุมICT โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มอบเกียรติบัตรการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยประจำปี2563ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563