ผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และรองสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้มาติดตามตรวจสอบมาตรการต่างๆในวันเปิดภาคเรียน1วันแรก ในวันที่1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมหัวหน้าสายชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์ ในวันที่ 8พฤษภาคม 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมกับท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี คณะผู้บริหารและคณะครู ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

การประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชมพู อาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้เป็นประธานการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมกับท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563