โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี และคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมสานฝันวันสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น อ.3 ป.6 ม.3 ในวันที่ 1 เมษายน 2564

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบติดตามการบริหารงานงบประมาณด้านการเงิน การบัญชี และการควบคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2564 ในงานมีการจัดบู๊ทกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน และมีการแสดงความสามารถของนักเรียนและมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีการจัดแข่งขันกีฬา รักสุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี ได้อำนวยการด้านอาคารสถานที่ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่1) ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 ในงานมีการจัดบู๊ทกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีน แสดงถึงวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศจีนและมีการแสดงความสามารถของนักเรียนและมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาจีน

วันที่ 25 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี พร้อมทั้งคณะครู จัดกิจกรรม รด.น้อยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล