วันที่ 25 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี พร้อมทั้งคณะครู จัดกิจกรรม รด.น้อยของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

วันที่ 23 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี พร้อมทั้งคณะครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน

วันที่ 21 มกราคม 2564 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี พร้อมทั้งคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน นิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนของห้องเรียน MEP และ IEC

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี พร้อมทั้งคณะครูนักเรียน จัดกิจกรรมMerry Christmas

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี พร้อมทั้งคณะครู ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงรายเขต 3 ท่านพรชัย นาชัยเวียง ในการนิเทศติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

18 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) รับมอบโล่จากท่านวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา”

    

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี พร้อมทั้งคุณครู ต้อนรับ คุณ จิตรลดา ศรีสวัสดิ์ คุณลาวัลย์ จิตตรี คุณทศพร เพ็งพรพิพัฒน์ ผู้ใหญ่ใจดีที่มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมICT โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

30 ตุลาคม 2563 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)จัดกิจกรรม Halloween และวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยและต่างชาติพร้อมทั้งพัฒนาการด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัวในกิจกรรม อธิ เช่นวาดภาพระบายสี กิจกรรม walk rally Halloween แต่งตัวเลียนแบบ

       

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ นางสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี รองผู้อำนวยการณัฐวุฒิ มุ้งทอง พร้อมกับกับคณะครูและบุคลากร ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย