ประกาศโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 รอบโควตาเด็กดีศรีแม่จัน ปีกาศึกษา 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โควต้า

Post Author: PR baanmaechan