โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ( MEP/IEC ) ปีการศึกษา 2566

MEP IEC  

เนื่องในโอกาสโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ครบรอบก่อตั้ง 109 ปี นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงได้มีการจัดทำโลโก้ (ตราสัญลักษณ์, เครื่องหมาย) ที่ใช้ในนามโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อันบ่งบอกถึงเกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจ ในการเป็นสถาบันที่ทรงเกียรติ และมีความเป็นสากล อีกรูปแบบหนึ่ง และอนุญาตให้ใช้ได้ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป