ประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยทางเทศบาลตำบลแม่จันจะได้ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำโดยจะเริ่มก่อสร้างในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 โดยจะใช้เวลาในการก่อสร้าง เป็นเวลา 4 เดือน เส้นทางที่ทำการก่อสร้างที่เกี่ยวของกับการจราจรของโรงเรียน

ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)และงดใช้สถานที่โรงเรียนเป็นที่ ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมของบุลคลภายนอกเป็นการชั่วคราว