ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) (ย่อ:บ.ม.จ.) เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ของประเทศไทยประเภท  สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแม่จัน  

          โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ก่อตั้งขึ้นโดย หลวงสิทธิประศาสน์ นายอำเภอแม่จัน เมื่อปี พ.ศ. 2454 ร่วมกับประชาชนในชุมชนแม่จัน ปัจจุบันจัดการศึกษาในระดับอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ มีข้าราชการครู 65 คน อัตราจ้าง 37 คน และปัจจุบันมี นายสว่าง มโนใจ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

  คำขวัญโรงเรียน

สามัคคี มีวินัย ใฝ่สะอาด ปราชญ์วิชา กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

สีประจำโรงเรียน

แดง-เหลือง-น้ำเงิน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน