ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแม่จัน ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา และเป็นแหล่งที่ชุมชนมาใช้บริการด้านต่าง ๆ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางเผยแพร่งานวิชาการอีกด้วย มีชุมชนในเขตร่วมบริการ รวม 10 หมู่บ้าน

เขตบริการทางการศึกษา

มีนักเรียนในเขตบริการ  จำนวน  10  หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1  บ้านร้อง                                    ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสุพิศ  สุรินทร์แปง

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม

หมู่ที่ 2 บ้านแม่จัน                                   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายชัยฤทธิ์   อภิขจรทรัพย์

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม

หมู่ที่ 3 ชุมชนแม่จันตลาด                        ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางอรพินท์ กันทะ

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย

หมู่ที่ 4  ชุมชนเด่นป่าสัก                           ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายเมืองดี   ศรีวิชัย

ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย

หมู่ที่ 5  ชุมชนบ้านปงตอง                       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายณรงค์  วงศ์แหวน

ประชาชน ส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเวียงหวาย                       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอำนาจ   ใจมูล

ประชาชน ส่วนใหญ่ มีอาชีพ เกษตรกรรม

หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านเหมืองฮ่อ                    ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นางกรรณิการ์  เทพโพธา

ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพรับจ้าง

หมู่ที่ 8  ชุมชนบ้านศาลา                          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุรพล   คุณยศยิ่ง

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง

หมู่ที่ 11 บ้านปงอ้อ                                 กำนันตำบลแม่จัน นายดวงแสง  มูลกาศ

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ เกษตรกรรม

หมู่ที่ 12 บ้านสันมงคล                            ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายจำนอง  ภิระบัน

ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร

นอกเขตบริการทางการศึกษา

หมู่ที่   9  บ้านหนองแว่น                           ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสมนึก   ปันปิน

หมู่ที่  10  บ้านห้วยโจ้                                ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายณัฐพลธ์   แซ่ย่าง

หมู่ที่  13  บ้านธรรมจาริก                        ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายคมสัน   ศรีเจริญพันธ์

หมู่ที่  14  บ้านจอป่าคา                            ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายอาจู  ยอแจะ