โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)ภายใต้รหัส 10-10-12-20 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามนโยบายของจังหวัดเชียงราย

แนะนำคุณครู ที่ย้ายมารับตำแหน่ง ครูนภาลัย เอกภาษาไทย และครูชาวต่างชาติ 1. Miss Pema Wangmo มาจากประเทศภูฏาน 2. Mr Yeshi Dorji มาจากประเทศภูฏาน 3. Mr Jeffrey Tamayo Vera มาจากประเทศฟิลิปปินส์