ดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ดำเนินการจัดป […]

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมราชพฤกษ์

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ ร่วมรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์ และเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา ในวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

วันที่ 5 มี.ค.2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ รองฯสุรีพร มงคลดี และ ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์ ศรีทอง ร่วมพิธีผูกข้อมือสู่ขวัญให้กับยุวทูตวัฒนธรรมไทย รุ่นที่ 14 เตรียมเดินทางไปเผยแพร่วัฒธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2566 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่

  

ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2023 ในวัน พุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)