ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ ร่วมรับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศก์ และเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาร่วมพัฒนาการนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) บูรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา ในวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

Post Author: PR baanmaechan