ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ศ. 2455 – 2460
นายชัย เชื้อเจ็ดตน
ครูใหญ่
พ.ศ. 2460 – 2465
นายทูล จงตรอง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2465 – 2468
นายพิศ กระทุ่มวรรณ
ครูใหญ่
พ.ศ. 2475 – 2479
นายซิ้ว โปายะวัติ
ครูใหญ่
พ.ศ. 2479 – 2480
นายทองคำ สุวรรณรัตน์
ครูใหญ่
พ.ศ. 2480 – 2485
นายสมบูรณ ติยวลีย์์
ครูใหญ่
พ.ศ. 2485 – 2487
นายมนู วรรณโอภาส
ครูใหญ่
พ.ศ. 2487 – 2488
นายสมบูรณ์ สมนา
ครูใหญ่
พ.ศ. 2488 – 2489
นายอินสม วงศ์ววัฒนา
ครูใหญ่
พ.ศ. 2489 – 2491
นายไสว คงรอด
ครูใหญ่
พ.ศ. 2491 – 2493
นายมนู วรรณโอภาส
ครูใหญ่
พ.ศ. 2493 – 2499
นายจรัส วงศ์สว่าง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2499 – 2513
นายมนู วรรณโอภาส
ครูใหญ่
พ.ศ. 2513 – 2514
นายเสนอ พ่วงภิญโญ
ครูใหญ่
พ.ศ. 2514 – 2517
นายฟื้น ธนาคง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2517 – 2518
นายเสนอ พ่วงภิญโญ
ครูใหญ่
พ.ศ. 2518 – 2522
นายนคร วงศ์ใหญ่
ครูใหญ่
พ.ศ. 2522 – 2523
นายฟื้น ธนาคง
ครูใหญ่
พ.ศ. 2523 – 2533
นายสุวรรณ ธีรพลอำพัน
อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2533 – 2544
นายบุญลภ ขันสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2544 – 2548
นายไพศาล หัตถกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2548 – 2564
นางสว่าง มโนใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2564- ปัจจุบัน
นายธนเสฏฐ  สุภากาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน