โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
เกี่ยวกับโรงเรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

         พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

          พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อ การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

6. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล

7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม

4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียน ใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน

6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล

7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

8. ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

จุดเน้น

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา)

4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬาและศิลปะเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ

6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนา และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ

7. ครูและบุคลาการทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และชุมชนกับทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานสากล

4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

5. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ

ปรัชญาของโรงเรียน

          ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย แปลว่า “ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์”

          คำขวัญของโรงเรียน

          สามัคคี มีวินัย ใฝ่สะอาด ปราชญ์วิชา กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

          อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

          ไหว้สวย รวยคุณธรรม เลิศล้ำนาฏลีลา

          เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

          ยิ้มไหว้ ทักทาย

          ดอกไม้ประจำโรงเรียน

          ดอกราชพฤกษ์

          ต้นไม้ประจำโรงเรียน

          ต้นเปา

สีประจำโรงเรียน แดง-เหลือง-น้ำเงิน

สมรรถนะหลักของโรงเรียน   ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษาเป็นระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปฏิบัติตามค่านิยมและวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ   เกิดประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด โดยมีภาคีเครือข่ายและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *