โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ขอบเขตรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา

ด้านที่ ๑ คุณภาพนักเรียน
 • ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
 • ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านที่ ๒ การบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
 • ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
 • ๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 • ๒.๓ สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้
 • ๒.๔ ระบบการวัดและประเมินผล
ด้านที่ ๓ การบริหารและการจัดการศึกษ
 • ๓.๑ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
 • ๓.๒ การพัฒนาองค์กร
 • ๓.๓ เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
 • ๓.๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
 • ๓.๕ ระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านที่ ๔ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
 • ๔.๑ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
 • ๔.๒ การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
 • ๔.๓ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 • ๔.๔ การน าผลการประเมินไปใช้
ด้านที่ ๕ ความดีเด่นของสถานศึกษา
 • ๕.๑ โครงการ/กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษา