กลุ่มงานวิชาการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 ร.ร.บ้านแม่จัน  ระดับขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 ร.ร.บ้านแม่จัน  ระดับปฐมวัย

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564  ร.ร.บ้านแม่จัน

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รายบุคคลปีการศึกษา 2562

https://drive.google.com/drive/folders/1s90EbfAUilahiK7LGXs2ondyjTjBjUHj

(Self Assessment Report : SAR) สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรสถานศึกษา

เอกสารประกอบหลักสูตร

แผนการจัดการเรียนรู้

สรุปการประเมินการรับรู้และความเข้าใจ-วิสัยทัศน์-พันธกิจ-และค่านิยม

แบบสํารวจการรับรู้เข้าใจวิสัยทัศน์โรงเรียน