กลุ่มงานวิชาการ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) รายบุคคลปีการศึกษา 2562

https://drive.google.com/drive/folders/1s90EbfAUilahiK7LGXs2ondyjTjBjUHj

(Self Assessment Report : SAR) สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564  ร.ร.บ้านแม่จัน

หลักสูตรสถานศึกษา

เอกสารประกอบหลักสูตร

แผนการจัดการเรียนรู้

สรุปการประเมินการรับรู้และความเข้าใจ-วิสัยทัศน์-พันธกิจ-และค่านิยม

แบบสํารวจการรับรู้เข้าใจวิสัยทัศน์โรงเรียน