ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสว่าง มโนใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
  สามัคคี     มีวินัย
  ใฝ่สะอาด     ปราชญ์วิชา
  กีฬาเยี่ยม     เปี่ยมคุณธรรม
คติพจน์
  ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย
  ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
เว็บลิงค์ต่างๆ
ปฏิทิน
  เพื่อเข้าไปศึกษาความรู้และประสบการณ์จากครูที่อบรมพัฒนาบุคลากร
  เพื่อเข้าไปศึกษาความรู้ในเว็บไชต์ของครูต่างๆ
  อยู่ในระหว่างปรับปรุง เนื่องจากไฟล์สูญหาย
  อยู่ในระหว่างปรับปรุง เนื่องจากไฟล์สูญหาย
  อยู่ในระหว่างปรับปรุง
  เป็นข่าวเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านแม่จัน

ข้อมูลครูและบุคลากร

ครูประจำการ

ที่

ชื่อ– ชื่อสกุล

ตำแหน่ง/

วิทยฐานะ

วุฒิ

วิชาเอก

สอนวิชา/ชั้น

นายสว่าง มโนใจ

ผู้อำนวยการ/

ชำนาญการพิเศษ

ค.ม.

บริหารการศึกษา

-

นางสุรีพร มงคลดี

รองผู้อำนวยการ

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

-

นางสุนันยา หาญแก้ว

รองผู้อำนวยการ

ค.ม.

บริหารการศึกษา

-

นางสุพรรณา เลาหะเพ็ญแสง

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

บริหารการศึกษา

สังคม/ป.3

นางจำรูญศรี ธรรมสิทธิ์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การประถมศึกษา

สังคมและกอท.ป.6

นางดิสพร วงศ์วัฒนา

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

สังคมและ

ภาษาอังกฤษป.3

นางวิไล คูปฏิพัทธ์นุกูล

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ม.1-3

นางสุนทรลักษณ์ วิทยานุรักษ์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.ม.

หลักสูตรและการสอน

สังคมศึกษาป.5

นางสมถวิล มากปรางค์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

5สาระวิชาป.3

๑๐

นางทิพาเพ็ญ ฉุยฉาย

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

3สาระวิชาป.4

๑๑

นางสุทิน สรชาติ

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

คณิตศาสตร์ป.6

๑๒

นางพรทิพย์ สมินทรปัญญา

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

วิทศาสตร์ป.5

๑๓

นางศรัญญา พงษ์วิสิษฐ์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การประถมศึกษา

5สาระวิชาป.2

๑๔

นางนงลักษณ์ รุ่งสาคร

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

บริหารการศึกษา

กอท.ป.5

๑๕

นางทศพร เพ็งพรพิพัฒน์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

3สาระวิชาป.4

๑๖

นางนุชสวาท สันธิ

ครู/ชำนาญการ

ศษ.บ.

สังคมศึกษา

5สาระวิชาป.2

๑๗

นางสุพัตรา บุญสัมฤทธิ์ผล

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การประถมศึกษา

5สาระวิชาป.2

๑๘

นางศรีสุดา ทองกลาง

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

สังคมศึกษาม.3

๑๙

นางโยลา จิตอ่อนน้อม

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

5สาระวิชาป.1

๒๐

นางพูลศรี ไชยมงคล

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ภาษาไทย

5สาระวิชาป.3

๒๑

นางเพลินพิศ สุขปลั่ง

ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

คหกรรม

ศิลปะ/กอท.ม.1-3

๒๒

นางสุปรียา ขวัญคำ

ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

อนุบาล

๒๓

นางฉัตราภรณ์ จันทร์ศิริ

ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

การประถมศึกษา

ภาษาไทยม.1-2

๒๔

นางนัยนา คำแก้ว

ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

จิตวิทยาและการแนะแนว

3สาระวิชาป.4

๒๕

นางวิมาลา มโนใจ

ครู/ชำนาญการ

ศษ.บ.

ประวัติศาสตร์

5สาระวิชาป.1

๒๖

นางอรอนงค์ ศิริปัญญา

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

เกษตรศาสตร์

5สาระวิชาป.2

๒๗

นางอาภรณ์ ปิจดี

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การแนะแนว

5สาระวิชาป.3

๒๘

นางพรรณนา อวัยวานนท์

ครู/ชำนาญการ

กศ.บ.

การแนะแนว

แนะแนว/ศิลปะม.1-3

๒๙

นางสงกรานต์ วัฒโนกูล

ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

พลศึกษา

พลศึกษาม.1-3

๓๐

นางสาวเบญจวรรณ์ สุวรรณ์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

อนุบาล

๓๑

นางพันณี วงค์เจริญสถิตย์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทยป.5

๓๒

นางธนัชพร สุดห้าว

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทยป.6

๓๓

นางนงนุช อุดมศักดิ์

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ป.6

๓๔

นางพัณณิตา ใจมิภักดิ์

ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

ภาษาไทย

ภาษาไทยม.3

๓๕

นางผกาภรณ์ หนุนนาค

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

5สาระวิชาป.1

๓๖

นางเตรียมใจ ศรีคำมา

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

จิตวิทยาและ

การแนะแนว

ภาษาไทยป.5

๓๗

นางสมพร ทองสุข

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

สังคมศึกษา

3สาระวิชาป.4

๓๘

นางพรรณิภา สอนแก้ว

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

ภาษาไทย

5สาระวิชาป.1

๓๙

นางวรรณลักษณ์ สันติภาพวิวัฒนา

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ค.บ.

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์ม.1-3

๔๐

นางเยาวเรศ ปิยะสันติ์

ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

อนุบาล 2

๔๑

นางฑัณฑิกา  คำเงิน

ครู/ชำนาญการ

ค.บ.

การศึกษาปฐมวัย

อนุบาล 2

๔๒

ส.อ.ธีระ  พึ่งนิล

ครู

ศษ.บ.

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ ป.4

๔๓

นางวิชุดา  ยังมีสุข

ครู/ชำนาญการพิเศษ

ศษ.บ.

การประถมศึกษา

5 สาระวิชา ป.3

๔๔

นางวัลยา  แสงพันธ์

ครู

ศษ.บ.

อังกฤษธุรกิจ

5 สาระวิชา ป.2

๔๕

นางชัญชนา  ทุนอินทร์

ครู

ค.ม.

วิจัยและการประเมิณ

การศึกษา

ภาษาอังกฤษ ป.5

๔๖

นางสาวชฎาภรณ์  วงศ์ใหญ่

ครู

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1

และ ม.3

๔๗

นายธีระศักดิ์  มะลิวงค์

ครู

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.2

๔๘

ว่าที่ร.ต.สุธีร์  ศรีทอง

ครู

ศษ.บ.

ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

ดนตรี ป.4-ม.3

๔๙

นางจินตนา มงคลดี

ครู

ศษ.ม.

บริหารการศึกษา

วิทยาศาสตร์ ป.1

๕๐

นายสุวัฒน์ วิญญา ครูู/ชำนาญการ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์ ป.4-6

๕๑

นายโชคดี ศรีอุดม ครู ศษ.ม. บริหารการศึกษา ภาษาไทย ม.1,2

๕๒

นางสาวจันทิมา ทรายสาลี ครู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.6

๕๓

         

 

ครูอัตราจ้าง

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

นายวุฒิชัย  กันสุธรรม

บธ.บ.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ ม.1-3

นางจันทนี  จันดี

ค.บ.

ชีววิทยา

วิทยาศาสตร/สังคมประวัติศาสตร์ ป.4

นายไมตรี  เล่าวิริยะธนชัย

ค.บ.

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ป.6

นางสาวศิรินันท์  วงษ์มณี

ค.บ.

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางเกสร  สมศรี

ค.บ.

-

ครูพิเศษนักเรียนร่วม L.D

นายณัฐกิตติ์  มะโนใจ

ค.บ.

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-3

นายพิสิษฐ์  จันทรัตน์

ค.บ.

พลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6

นางสาวกานต์  สมทง

ค.บ.

ประถมวัย

อนุบาล 2

นายศราวุธ  ดำเนินกิจ

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ป.4-6

๑๐

นางสาวไพรินทร์  มณีโชติ

วศ.บ.

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ป.1-3

๑๑

นางสาววิภาวดี ไกลถิ่น

ค.บ.

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ,ประวัติศาสตร์,

สังคมศึกษา ป.1

๑๒

นางสาวผกามาศ วรรณสัก

ศษ.บ.

ภาษาจีน

ภาษาจีน อนุบาล-ป.3

๑๓

Miss.Li Liang Xia

ศษ.บ.

การท่องเที่ยว

ภาษาจีน ป.4-ม.3

๑๔

Mr.Oben Brandon

bachelor's degree

 

English Language

ภาษาอังกฤษ ป.1-3

๑๕

Mr.Mohun Sharma

 

 

ภาษาอังกฤษ ป.4-ม.3