18 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) รับมอบโล่จากท่านวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา”

    

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)ภายใต้รหัส 10-10-12-20 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามนโยบายของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจผู้อำนวยการโรงเรียนมอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี พร้อมทั้งคุณครู ต้อนรับ คุณ จิตรลดา ศรีสวัสดิ์ คุณลาวัลย์ จิตตรี คุณทศพร เพ็งพรพิพัฒน์ ผู้ใหญ่ใจดีที่มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมICT โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

แนะนำคุณครู ที่ย้ายมารับตำแหน่ง ครูนภาลัย เอกภาษาไทย และครูชาวต่างชาติ 1. Miss Pema Wangmo มาจากประเทศภูฏาน 2. Mr Yeshi Dorji มาจากประเทศภูฏาน 3. Mr Jeffrey Tamayo Vera มาจากประเทศฟิลิปปินส์

 

30 ตุลาคม 2563 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)จัดกิจกรรม Halloween และวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยและต่างชาติพร้อมทั้งพัฒนาการด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัวในกิจกรรม อธิ เช่นวาดภาพระบายสี กิจกรรม walk rally Halloween แต่งตัวเลียนแบบ

       

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำปี2563โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทุกระดับชั้นพร้อมให้โอวาท นักเรียนที่แข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต(สื่อภาพยนต์สั้น) ณ.หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน