ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมกับท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี คณะผู้บริหารและคณะครู ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบม.1

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่1 ห้องเรียนปกติประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบป.1ห้องปกติ

การประเมินเพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชมพู อาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้เป็นประธานการเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมกับท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ2563 ห้อง MEP / ห้อง IEC

ผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ2563 ห้อง MEP ผลการคัดเลือกห้อง MEP ผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ2563 ห้อง IEC ผลการคัดเลือกห้องIEC