โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีการจัดแข่งขันกีฬา รักสุขภาพ ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 มีนาคม 2564

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี ได้อำนวยการด้านอาคารสถานที่ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่1) ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

เนื่องในโอกาสโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ครบรอบก่อตั้ง 109 ปี นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จึงได้มีการจัดทำโลโก้ (ตราสัญลักษณ์, เครื่องหมาย) ที่ใช้ในนามโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) อันบ่งบอกถึงเกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจ ในการเป็นสถาบันที่ทรงเกียรติ และมีความเป็นสากล อีกรูปแบบหนึ่ง และอนุญาตให้ใช้ได้ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 ในงานมีการจัดบู๊ทกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีน แสดงถึงวัฒนธรรมต่างๆ ของประเทศจีนและมีการแสดงความสามารถของนักเรียนและมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาจีน

ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น อนุบาล ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้น อื่นๆ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบโควต้าเด็กดีศรีแม่จัน