ผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และรองสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้มาติดตามตรวจสอบมาตรการต่างๆในวันเปิดภาคเรียน1วันแรก ในวันที่1 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับคุณครูที่มาบรรจุใหม่ นางสาวศิริมาศ ขันตี เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและนางสาววิจิตรา ปัญญาทอง เอกศิลปะ วันที่ 9 มิถุนายน 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมหัวหน้าสายชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563

ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์ ในวันที่ 8พฤษภาคม 2563