นายสว่าง มโนใจ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้ประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าสายชั้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศบค. โรงเรียนบ้านแม่จัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   

เนื่องโอกาสแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีท่าน ผอ.สว่าง มโนใจ นักบริหารอันเป็นที่รักยิ่ง ดังร่มโพธิ์ใหญ่ และคณะครู จำนวน 6 ท่าน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) พวกเราขอกราบคารวะด้วยรักและเคารพยิ่ง ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับ จาก..ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ทุกคน🙏🙏🙏

ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)และงดใช้สถานที่โรงเรียนเป็นที่ ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมของบุลคลภายนอกเป็นการชั่วคราว

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับท่าน ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะที่มาตรวจเยี่ยม การป้องกันโรคโควิด-19 ในโรงเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564