30 ตุลาคม 2563 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)จัดกิจกรรม Halloween และวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยและต่างชาติพร้อมทั้งพัฒนาการด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัวในกิจกรรม อธิ เช่นวาดภาพระบายสี กิจกรรม walk rally Halloween แต่งตัวเลียนแบบ

       

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำปี2563โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทุกระดับชั้นพร้อมให้โอวาท นักเรียนที่แข่งขันประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต(สื่อภาพยนต์สั้น) ณ.หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนบ้านแม่จัน

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ นางสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี รองผู้อำนวยการณัฐวุฒิ มุ้งทอง พร้อมกับกับคณะครูและบุคลากร ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารครูและนักเรียน ร่วมต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหม่จำนวนสองท่าน ได้แก่ ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการณัฐวุฒิ มุ้งทอง

วันที่ 10 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี มอบเกียติบัตรให้นักเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์วันที่ 13-17 สิงหาคม2563ที่ผ่านมาโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์