แนวทาง ว9 ล่าสุด

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

คู่มือ ว9-2564

คู่มือ ว10-2564

ว 9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู ตำแหน่งครู

ว 10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ว 23 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว_3-2564 มาตราฐานตำแหน่งและมาตราฐานวิทยฐานะ

ว13-2556 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ

ว21-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ

ว21-2564 ภาระงานข้าราชการครู

ว23-2564 เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว23-2564