ดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบริการ เพื่อปรึกษา หารือ และขอคำแนะนำจากคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2566

Post Author: banmaechan admin