ผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนประเมินOBECQA ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

Post Author: banmaechan