ท่านผอ.ดร.ธนเสฏฐ สุภากาศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ได้ให้โอวาทนักเรียน เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียนและสักการะหลวงสิทธิประศาสน์ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

Post Author: banmaechan