นายสว่าง มโนใจ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้ประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าสายชั้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2,000 บาท ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศบค. โรงเรียนบ้านแม่จัน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   

Post Author: banmaechan