คณะกรรมการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบติดตามการบริหารงานงบประมาณด้านการเงิน การบัญชี และการควบคุมทรัพย์สิน ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

Post Author: banmaechan