โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี และท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี ได้อำนวยการด้านอาคารสถานที่ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่1) ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

Post Author: banmaechan