โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ได้ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)ภายใต้รหัส 10-10-12-20 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามนโยบายของจังหวัดเชียงราย

Post Author: banmaechan