30 ตุลาคม 2563 ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)จัดกิจกรรม Halloween และวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยและต่างชาติพร้อมทั้งพัฒนาการด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปในตัวในกิจกรรม อธิ เช่นวาดภาพระบายสี กิจกรรม walk rally Halloween แต่งตัวเลียนแบบ

       

Post Author: banmaechan