วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ นางสุรีพร มงคลดี รองผู้อำนวยการวชิรปิลัณญ์ พงษ์มณี รองผู้อำนวยการณัฐวุฒิ มุ้งทอง พร้อมกับกับคณะครูและบุคลากร ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: banmaechan