วันที่ 2 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) โดยท่านรองผู้อำนวยการ สุรีพร มงคลดี และคณะครูได้ดำเนินการมอบทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (กสศ.) ระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 30ทุน วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายการดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์การระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

Post Author: banmaechan