ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ขอขอบพระคุณทีมงานจิตรอาสาเชียงราย57สนับสนุนโดยห้างหุ่นส่วนจำกัด เชียงรายมอเตอร์ส(ปตท.ริมกกเชียงราย)โรงเรียนเสริมสรวยบ้านคุณโจ เป็นอย่างสูงที่บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)วันที่ 3 กันยายน 2563 โดยมีท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูตัดผมร่วมกับนักเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ในครั้งนี้

  

Post Author: banmaechan