ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) มอบโล่รางวัลเกียรติยศ “ครูผู้ให้” ประจำปี2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563

Post Author: banmaechan