คณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)ร่วมถ่ายรูปกับคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการ

Post Author: banmaechan