ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563

Post Author: banmaechan