ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ต้อนรับคุณครูที่มาบรรจุใหม่ นางสาวศิริมาศ ขันตี เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและนางสาววิจิตรา ปัญญาทอง เอกศิลปะ วันที่ 9 มิถุนายน 2563

Post Author: banmaechan