ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมหัวหน้าสายชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563

Post Author: banmaechan