ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) และท่านรองสุรีพร มงคลดี ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุมเชียงแสนประชานุสาสน์ ในวันที่ 8พฤษภาคม 2563

Post Author: banmaechan