ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้มอบดอกไม้ให้ครูที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และครูที่ได้รับตำแหน่งศึกษานิเทศ

Post Author: banmaechan