ประกาศจากโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) วันที่ 18 มีนาคม2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและปิดเรียนกรณีพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)

Post Author: banmaechan