ท่านผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ได้ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆพร้อมกับท่านรองผู้อำนวยการสุรีพร มงคลดี คณะผู้บริหารและคณะครู ในวันที่ 13 มีนาคม 2563

Post Author: banmaechan