ผู้อำนวยการสว่าง มโนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “วันขงจื่อโลก” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 28 กันยายน 2562

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “วันขงจื่อโลก” ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 28 กันยายน 2562
ผลการแข่งขัน ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ระดับประถมศึกษา
เด็กชาย กิตติชัย แลเชอะ
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงพรสินี แซ่ย่าง
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันวาดภาพจีน ระดับประถมศึกษา
เด็กชายเบนจามินต์ ชือมือ
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพจีน ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงเข็มจิรา แซ่ลี
5. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันพู่กันจีน ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงสุทธิดา น้ำใจบริสุทธิ์
6. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันพู่กันจีน ระดับมัธยมศึกษา
เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่หมู่
7. รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันพู่กันจีน ระดับมัธยมศึกษา
เด็กหญิงลลิตา แซ่หยี
8. รางวัลเข้าร่วม การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา
เด็กหญิงอาชิง อภิโชคสถาพร
9. รางวัลเข้าร่วม การวาดภาพจีน ระดับมัธยมศึกษา เด็กหญิงพรนภา กลิ่นจันทร์

Post Author: banmaechan