กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วย สุขบัญญัติ 10 ประการ โดยสํานักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

Post Author: banmaechan