ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักการภารโรง

Post Author: banmaechan